Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych osób fizycznych przez firmę Invicta Anna Pawłowska (dalej również „Firma” lub Administrator Danych”).

1. Podstawa prawna:

Informacja jest przekazywana na postawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE tzw. RODO (dalej „Rozporządzenie”).

2. Administrator danych

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia jest Anna Pawłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Invicta, z siedzibą 01-684 Warszawa, ul. Klaudyny 38/114, NIP 1181636793, numer REGON: 362813292 (dalej „Invicta” lub „Firma”)

3. Dane kontaktowe

Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@studioserio.pl.
Z Administratorem Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Firmę w celach marketingowych (przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, polegający na prawie do prowadzenia marketingu produktów i usług własnych gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

5. Kategorie przetwarzanych danych:

Firma przetwarza dane osobowe w zakresie:
• imię, nazwisko, adres e-mail.

6. Źródło pochodzenia danych:

Dane osobowe pozyskiwane są wyłącznie od osób, których dane dotyczą (tj. od osób które zapiszą się na newsletter i wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych).

7. Dobrowolność lub obowiązek podania danych:

Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapisanie się do newslettera poprzez stronę internetową www.studioserio.pl oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę oraz otrzymywanie ze strony Firmy informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 poz.123).

8. Okres przez który dane będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę dla celów marketingowych do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Firmy, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Firmą i wyłącznie zgodnie z poleceniem Firmy.

10. Automatyczne podejmowanie decyzji:

Nie dotyczy

11. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania (gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym), usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Ochrona Danych

Firma stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne i organizacyjne niezbędne do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem środków zmierzających do zabezpieczenia zbiorów Danych Osobowych powierzonych jej do przetwarzania, w tym w szczególności:
• stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną;
• zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
• prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej;
• do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie;
• zapewnia kontrolę nad tym, jakie Dane Osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
• prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania Danych Osobowych.
• Połączenie z serwisem www.studioserio.pl jest szyfrowane z wykorzystaniem protokołu SSL.

13. Polityka Cookies

Zależnie od ustawień komputera, z którego Użytkownik będzie korzystał w trakcie wizyty na stronach www.studioserio.pl, na komputerze tym będą zapisywane tzw. pliki cookies.
Pliki „cookies” służą do zbierania informacji o korzystaniu z usług na stronach www.studioserio.pl oraz zapewnieniu jak najlepszego poziomu dostępności i korzystania z tych usług.
Pliki „cookies” nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie, konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania.
Pliki „cookies’ nie zawierają jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika i nie służą przetwarzaniu danych osobowych.
Dane gromadzone przy wykorzystaniu plików „cookies” mają jedynie charakter statystyczny i dotyczą aktywności na stronach internetowych www.studioserio.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” nie uniemożliwia korzystanie ze stron www.studioserio.pl może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu ze stron internetowych.